Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych w postaci wizerunku prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania.

 

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych w postaci wizerunku jest Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach

 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

– listownie: 64-800 Chodzież, Rataje ul. Chodzieska 9

– telefonicznie: tel.: 67 2845 370

– e-mail: rataje@op.pl

 

 

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania?

 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w postaci wizerunku w celu:

 

– wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj.

stosowanie monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz ochrony

mienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– realizacji zadań wynikających z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(Dz.U.2019.0.1040) tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz w celu ochrony mienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Do jakich odbiorców mogą zostać przekazane Twoje dane osobowe?

 

Odbiorcami, do których mogą być przekazane Twoje dane osobowe będą podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych w postaci wizerunku z nagrań systemu monitoringu wizyjnego:

– osoby upoważnione przez administratora,

– osoby obserwowane w związku z realizacją ich praw i ich przedstawiciele,

– organy publiczne w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa,

– odbiorcy w związku z prawnie uzasadnionym interesem.

 

Czy nagrania z monitoringu mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

 

Twoje dane osobowe w postaci wizerunku nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub

organizacji międzynarodowej, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane?

 

Twoje dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu wizyjnego będziemy przechowywać:

 1. a) przez okres 90 dni od dnia nagrania,
 2. b) po upływie ww. okresu nagrania zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile

przepisy odrębne nie stanowią inaczej,

 1. c) za dopuszczalne należy uznać przechowywanie nagrań z monitoringu wizyjnego do

prawomocnego zakończenia postępowań, w których nagrania stanowią dowód.

 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 

Zgodnie z RODO masz prawo do:

 1. a) uzyskania informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, czasie przetwarzania, nazwie administratora, jego adresie i danych do kontaktu,

 

 1. b) dostępu do swoich danych (każdy ma prawo dostępu do nagrań swojej osoby) oraz w

uzasadnionych przypadkach przewidzianych prawem otrzymania ich kopii (dotyczy tylko

wizerunku osoby, której dane dotyczą),

 

 1. c) ochrony swojego wizerunku przed rozpowszechnianiem, chyba, że przepisy odrębne

stanowią inaczej,

 

 1. d) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne (w przypadku systemu

monitoringu wizyjnego Zespołu Szkół prawo sprostowania jest istotnie ograniczone),

 

 1. e) anonimizacji swojego wizerunku na zarejestrowanych nagraniach, chyba, że przepisy

odrębne stanowią inaczej,

 

 1. f) usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy minął okres przechowywania nagrań i gdy

przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z

przepisu prawa (lub w ramach sprawowania władzy publicznej),

 

 1. g) ograniczenia przetwarzania,

 

 1. h) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 

 1. i) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja o wymogu podania danych osobowych

Przetwarzanie danych w postaci wizerunku jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnieniach interesów.

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Twoje dane osobowe nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Nagrania są jednak zapisywane w sposób automatyczny przez system monitoringu wizyjnego i po określonym czasie automatycznie nadpisywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO),
informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach
reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą ul. Chodzieska 9, Rataje, 64-800 Chodzież tel.: +48 67 2845 370
adres poczty e-mail: sekretariat@rataje.eu
2. W Zespole Szkół został powołany Inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma
Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod2@synergiaconsulting.pl tel.: 693 337 954 lub
pisemnie na adres Administratora wskazany w pkt. 1
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:
1) udzielona przez Panią/Pana zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
2) działania niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie (Art. 6 ust. 1 lit.
b RODO)
3) obowiązki prawne ciążące na Administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w szczególności związane
z procesem nauczania, działalnością wychowawczą, opiekuńczą oraz innych działań statutowych
wynikających z ustaw w szczególności;
• ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 4, 1237 z późn. zm.);
• ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn zm.)
4) niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Art. 6 ust. 1
lit. e RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego
uprawnionych takich jak:
1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej
z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania
dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt) zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
6. Posiada Pani/Pan prawo:
1) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, na podstawie art. 16 RODO,
3) żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art.
21 Rozporządzenia RODO,
6) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO gdy:
• osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
• administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych
opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Możesz również polubić…