Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych w postaci wizerunku prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania.

 

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych w postaci wizerunku jest Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach

 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

– listownie: 64-800 Chodzież, Rataje ul. Chodzieska 9

– telefonicznie: tel.: 67 2845 370

– e-mail: rataje@op.pl

 

 

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania?

 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w postaci wizerunku w celu:

 

– wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj.

stosowanie monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz ochrony

mienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– realizacji zadań wynikających z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(Dz.U.2019.0.1040) tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz w celu ochrony mienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Do jakich odbiorców mogą zostać przekazane Twoje dane osobowe?

 

Odbiorcami, do których mogą być przekazane Twoje dane osobowe będą podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych w postaci wizerunku z nagrań systemu monitoringu wizyjnego:

– osoby upoważnione przez administratora,

– osoby obserwowane w związku z realizacją ich praw i ich przedstawiciele,

– organy publiczne w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa,

– odbiorcy w związku z prawnie uzasadnionym interesem.

 

Czy nagrania z monitoringu mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

 

Twoje dane osobowe w postaci wizerunku nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub

organizacji międzynarodowej, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane?

 

Twoje dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu wizyjnego będziemy przechowywać:

 1. a) przez okres 90 dni od dnia nagrania,
 2. b) po upływie ww. okresu nagrania zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile

przepisy odrębne nie stanowią inaczej,

 1. c) za dopuszczalne należy uznać przechowywanie nagrań z monitoringu wizyjnego do

prawomocnego zakończenia postępowań, w których nagrania stanowią dowód.

 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 

Zgodnie z RODO masz prawo do:

 1. a) uzyskania informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, czasie przetwarzania, nazwie administratora, jego adresie i danych do kontaktu,

 

 1. b) dostępu do swoich danych (każdy ma prawo dostępu do nagrań swojej osoby) oraz w

uzasadnionych przypadkach przewidzianych prawem otrzymania ich kopii (dotyczy tylko

wizerunku osoby, której dane dotyczą),

 

 1. c) ochrony swojego wizerunku przed rozpowszechnianiem, chyba, że przepisy odrębne

stanowią inaczej,

 

 1. d) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne (w przypadku systemu

monitoringu wizyjnego Zespołu Szkół prawo sprostowania jest istotnie ograniczone),

 

 1. e) anonimizacji swojego wizerunku na zarejestrowanych nagraniach, chyba, że przepisy

odrębne stanowią inaczej,

 

 1. f) usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy minął okres przechowywania nagrań i gdy

przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z

przepisu prawa (lub w ramach sprawowania władzy publicznej),

 

 1. g) ograniczenia przetwarzania,

 

 1. h) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 

 1. i) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja o wymogu podania danych osobowych

Przetwarzanie danych w postaci wizerunku jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnieniach interesów.

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Twoje dane osobowe nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Nagrania są jednak zapisywane w sposób automatyczny przez system monitoringu wizyjnego i po określonym czasie automatycznie nadpisywane.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

 

1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół

 im. Józefa Wybickiego w Ratajach, ul. Chodzieska 9 email: sekretariat@rataje.eu

2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Sebastian Łabowski adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.

3. Podane dane osobowe zgromadzone w celach realizacji ustawowych obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji szkolnej oraz realizacji pozostałych obowiązków związanych z działalnością statutową i ustawową.

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

6. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z przepisami regulującymi funkcjonowanie jednostek oświatowych oraz prowadzenia przez te jednostki dokumentacji związanej
z realizacją ich zadań.

7. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.

8. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

9. Dodatkowo, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że podane dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

10. Podanie wskazanych danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu jakim jest działalność dydaktyczno-opiekuńcza.

12. Podane dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz organizacjom międzynarodowym.

13. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

Może Ci się również spodoba

Skip to content