Zgłaszanie naruszeń prawa Unii Europejskiej

Jak złożyć skargę?

  • za pomocą dedykowanego adresu strony do zgłaszania naruszeń prawa i systemu teleinformatycznego do przyjmowania zgłoszeń, który zapewnia bezpieczeństwo zgłoszenia w tym jego poufności i anonimowość – aby dokonać zgłoszenia proszę kliknąć w link do przyjmowania zgłoszenia wypełnić i wysłać dedykowany formularz, proszę pamiętać by w treści formularza określić podstawowe dane podmiotu, którego zgłoszenie dotyczy:  https://app.sygnanet.pl/Synergia/pl
  • poprzez skierowanie pisemnego zgłoszenia przekazanego osobiście wyznaczonej i odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń osobie – Panu Tomaszowi Więckowskiemu, w rozsądnym terminie po wcześniejszym jego ustaleniu drogą telefoniczną tel.: (+48) 693-337-954 – wzór zgłoszenia do pobrania tu
  • listownie na adres jednostki znajdujący się w zakładce kontakt w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „poufne – zgłoszenie nieprawidłowości w zakresie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii”, umieszczonej kolejnej zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą „poufne – zgłoszenie nieprawidłowości”.

 

 

Informacje o dokonywaniu zgłoszeń nieprawidłowości prawa Unii Europejskiej

Sygnalista to osoba fizyczna, która zgłasza (sygnalizuje) lub ujawnia informacje na temat naruszeń, uzyskane w kontekście związanym z wykonywaną przez nią pracą lub w  środowisku zawodowym. Zgłoszenia mogą być realizowane w szczególności przez: pracownika, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał, osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcy, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej, osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, wolontariusza, petenta, klienta. Sygnalista zgłasza informacje, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałych lub potencjalnych naruszeń, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której osoba zgłaszająca pracuje, pracowała lub utrzymuje inne relacje zawodowe.

Sygnalista działa w dobrej wierze, czyli w oparciu o fakty i inne obiektywne informacje, składanie fałszywych zawiadomień o charakterze pomówienia jest karane zgodnie z art. 212 Kodeksu karnego:

  • 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
  • 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Zakres przedmiotowy dokonywanego zgłoszenia

Zgłaszanie naruszeń prawa Unii Europejskiej za pomocą dedykowanego kanału zgłoszeń może dotyczyć tylko obszarów określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Dz.U.UE.L.2019.305.17

Zgłoszenie może dotyczyć naruszenia prawa, które jest działaniem lub zaniechaniem niezgodnym z prawem lub mające na celu obejście prawa o którym mowa w Dyrektywie. Przedmiotem zgłoszenia mogą być w szczególności:

1)          naruszenia procedur zamówień publicznych,

2)          naruszenia obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych,

3)          działania o charakterze korupcyjnym,

4)          naruszenia stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub środowiska,

5)          bezpieczeństwo transportu,

6)          ochrona środowiska,

7)          bezpieczeństwo żywności,

8)          zdrowie publiczne,

9)          ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych,

10)        naruszenia praw pracowniczych, w tym zachowania niepożądane w relacjach pracowniczych lub służbowych, mobbing czy dyskryminacja.

Upoważniona osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń

 

Dyrektor jednostki upoważnił do kontaktu w sprawie przyjmowanych zgłoszeń naruszenia prawa Unii Europejskiej w zakresie wskazanym w Dyrektywie – Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pana Tomasza Więckowskiego, kontakt telefoniczny z wyznaczoną osobą +48 693337954

Do zakresu zadań osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń należy: wstępna weryfikacja zasadności zgłoszenia, komunikacja z osobą dokonującą zgłoszenia zgodnie z wymogami określonymi przez Dyrektywę, komunikowanie się z osobą dokonującą zgłoszenia oraz monitorowanie systemu zgłoszeń dokonywanych przez tzw. „Sygnalistów” a także komunikacja z zespołem rozpatrującym zgłoszenie zgodnie z wymogami określonymi przez Dyrektywę. Zgłoszenia mogą mieć charakter anonimowy i nieanonimowy.

Sygnaliści w Polsce są chronieni na mocy dyrektywy o ochronie sygnalistów oraz wewnętrznych aktów normatywnych takich jak; Kodeks Pracy czy Kodeks Karny. Dedykowany kanał zgłoszeń – https://app.sygnanet.pl/Synergia/pl to szyfrowana platforma do przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach i zarządzania nimi. Narzędzie jest całkowicie anonimowe a dane przechowywane na serwerze są zaszyfrowane. System jest zgodny min. z: Dyrektywą o sygnalistach UE, projektem Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych – RODO, Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Pliki do pobrania

  • Ogólna klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych dla osoby dokonującej zgłoszenia tzw. „Sygnalisty” – do pobrania tu
  • wzór formularza dla zgłoszenia w wersji papierowej lub jako załącznik – do pobrania tu