Pobieranie aplikacji

Aby pobrać mLegitymację musisz posiadać aplikację mObywatel. Możesz ją pobrać ze stron podanych poniżej:
Google Play (Android)
App Store (iOS)

1) „Minister” – minister właściwy do spraw informatyzacji – Minister Cyfryzacji, ul.
Królewska 27, 00-060 Warszawa.
2) „Aplikacja” – Aplikacja mObywatel, która stanowi publiczną aplikację mobilną, o
której mowa w art. 19e ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.), zwana dalej
„ustawą o informatyzacji”. Warunki udostępniania oraz zapewnienia rozwoju
oprogramowania publicznej aplikacji mobilnej określają art. 19e -19i ww. ustawy
oraz regulamin Aplikacji.
3) „Usługa” – oprogramowanie Ministra pod nazwą „mLegitymacja szkolna”,
przeznaczone do zainstalowania na urządzeniu mobilnym użytkownika w Aplikacji
mObywatel, którego wykorzystywanie odbywa się na warunkach określonych w
tym Regulaminie i ustawie o informatyzacji.
4) „Aplikacja mWeryfikator” – oprogramowanie Ministra pod nazwą
„mWeryfikator”, stanowiące element publicznej aplikacji mobilnej, o której mowa
w art 19e ustawy o informatyzacji, przeznaczone do zainstalowania na urządzeniu
mobilnym, współpracujące z Usługą i umożliwiające potwierdzenie danych
osobowych Użytkownika Usługi, z którego korzystanie odbywa się na odrębnie
określonych zasadach.
5) „System” – system teleinformatyczny zapewniany przez Ministra Cyfryzacji, który
pozwala na wydanie przez Dyrektora szkoły mLegitymacji szkolnej i
wygenerowanie danych osobowych ucznia oraz danych potwierdzających status
mLegitymacji szkolnej.
6) „Dyrektor” – Dyrektor szkoły, do której uczęszcza Uczeń lub upoważniona przez
Dyrektora osoba wydająca mLegitymację szkolną.

1) Regulamin Usługi mLegitymacja szkolna stanowi załącznik do regulaminu Aplikacji
mObywatel, który określa warunki techniczne oraz postanowienia licencyjne
dotyczące korzystania z Usługi. Regulamin Aplikacji mObywatel udostępniony jest
nieodpłatnie w Aplikacji oraz na stronie podmiotowej Ministra w formacie PDF,
który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
2) Usługa jest jedną z usług dostępną w ramach Aplikacji, której zasady aktywowania,
korzystania, dezaktywacji oraz opis funkcji określa niniejszy Regulamin.
3) Usługa stanowi „mLegitymację” w rozumieniu § 3 ust. 1a i nast. rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych
i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 939 z późn. zm.) i jest
dokumentem elektronicznym zawierającym dane dotyczące sytuacji prawnej
użytkownika publicznej aplikacji mobilnej lub praw mu przysługujących, o którym
mowa art. 19e ust. 2 pkt 2 ustawy o informatyzacji.
4) Postanowienia dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych zostały
zamieszczone w § 7 Regulaminu.
5) Administratorem danych osobowych zawartych w mLegitymacji szkolnej jest
szkoła, która wydała ten dokument. Dyrektor jest organem odpowiedzialnym za
wydanie (aktywowanie) oraz ewentualne unieważnienie mLegitymacji szkolnej.
6) Pobranie i korzystanie z Usługi jest nieodpłatne. Korzystanie przez Użytkownika z
usług transmisji danych lub połączeń głosowych w związku z pobraniem lub
korzystaniem z Usługi, może wiązać się z opłatami naliczanymi przez operatora
telekomunikacyjnego, świadczącego Użytkownikowi usługi telekomunikacyjne.

1. Użytkownikami Usługi mLegitymacji szkolnej, zwanej dalej „mLegitymacją”, mogą
być wyłącznie osoby, które spełniają dwa poniższe warunki:
1) posiadają nadany numer PESEL;
2) są uczniami szkoły podstawowej, szkoły policealnej lub słuchaczami szkoły
dla dorosłych, którym właściwi Dyrektorzy wydali mLegitymację.
– zwani dalej w Regulaminie „Uczniami” lub pojedynczo „Uczniem”.
2. Obowiązki Ucznia:
1) Uczeń posiadający mLegitymację – obowiązany jest przestrzegać regulaminu
Aplikacji, w szczególności w zakresie:
a) aktualizacji oprogramowania,
b) zabezpieczenia Aplikacji hasłem.
2) Zabrania się:
a) udostępniania Aplikacji w celu posłużenia się nią przez inną osobę,
Regulamin usługi mLegitymacja 2.1 Strona 3 / 8
b) udostępniania jednorazowego QR kodu oraz hasła otrzymanego od
Dyrektora, umożlwiającego dostęp do Usługi,
c) podejmowania prób i dokonywania modyfikacji Aplikacji oraz
wygenerowanych certyfikatów,
d) tworzenia print screenów (zrzutów ekranów) Aplikacji,
e) nakładania na cześć wizualną mLegitymacji dodatkowych znaków
graficznych w postaci zdjęć, znaczników ważności mLegitymacji itp.

1. Przy pierwszym użyciu Usługi dokonywana jest aktywacja Usługi.
2. Do przeprowadzenia aktywacji Usługi niezbędne jest aktywne połączenie
internetowe.
3. Aktywacja Usługi polega na:
1) wystąpieniu przez Ucznia (rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku
osób niepełnoletnich) do właściwego Dyrektora szkoły o wydanie
mLegitymacji;
2) pobraniu przez Ucznia (rodzica lub opiekuna prawnego) Aplikacji
mObywatel i potwierdzeniu regulaminu tej Aplikacji;
3) nadaniu przez właściwego Dyrektora szkoły uprawnień w Systemie, wgraniu
zdjęcia Ucznia w Systemie, wygenerowaniu kodu QR i jednorazowego kodu
aktywującego mLegitymację;
4) zapoznaniu się i wyrażeniu przez Ucznia (rodzica lub opiekuna prawnego)
akceptacji Regulaminu mLegitymacji;
5) wczytaniu kodu QR oraz wpisaniu przez Ucznia (rodzica lub opiekuna
prawnego) kodu aktywacyjnego mLegitymacji;
6) pobraniu danych osobowych Ucznia z Systemu.
4. Jednorazowy kod aktywacyjny oraz kod QR jest ważny 30 dni od momentu jego
wygenerowania w systemie.
5. Uczeń (rodzic lub opiekun prawny) może aktywować Usługę i pobrać dane Systemu
wyłącznie na jednym urządzeniu mobilnym.
6. Po pobraniu danych z Systemu automatycznie jest tworzony i pobierany do Usługi
certyfikat kryptograficzny potwierdzający autentyczność pobranych danych (dalej
„Certyfikat”). Certyfikat przypisany jest do Ucznia i urządzenia mobilnego, którym
posługuje się Uczeń. W celu utworzenia Certyfikatu i zarządzania Certyfikatami
Minister przetwarza dane osobowe Ucznia: imię, nazwisko i numer PESEL.
7. Ważność Certyfikatu jest ograniczona w czasie i jest tożsama z okresem ważności
wydanej Uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej.
Regulamin usługi mLegitymacja 2.1 Strona 4 / 8
8. Nie jest możliwe nadanie uprawnień przez Dyrektora w Systemie oraz aktywacja
Usługi – jeżeli Uczeń nie spełnia warunków określonych w § 3 ust. 1 Regulaminu,
w szczególności kiedy zostało zgłoszone zaginięcie lub uszkodzenie odpowiednio
legitymacji lub e-legitymacji, bądź też w przypadku podjęcia próby aktywacji Usługi
na kolejnym urządzeniu mobilnych.
9. Poza funkcjami elektronicznego przekazania danych oraz elektronicznej weryfikacji
danych osobowych Aplikacja nie oferuje funkcji eksportu ani importu danych.
10. Dostęp do danych przechowywanych w Usłudze jest zabezpieczony hasłem w
Aplikacji zgodnie z regulaminem Aplikacji.

1. Okazanie mLegitymacji na ekranie urządzenia mobilnego:
1) zgodne z przepisami prawa okazanie mLegitymacji ma skutek analogiczny jak
okazanie legitymacji w postaci papierowej lub e-legitymacji;
2) pozwala ocenić osobie uprawnionej do kontroli legitymacji prawdziwość
mLegitymacji szkolnej między innymi na podstawie następujących
elementów graficznych:
a) zdjęcia osoby legitymowanej,
b) numeru legitymacji i wieku Ucznia,
c) statusu: „ważna” lub „nieważna”,
d) hologramu – którego wygląd pozwala na stwierdzenie, iż nie stanowi
on statycznego obrazu, lecz jest faktycznie generowany przez Aplikację,
e) flagi Polski – której wygląd pozwala na stwierdzenie, iż nie stanowi ona
statycznego obrazu, lecz jest faktycznie generowana przez Aplikację,
f) czasu okazania.
2. Przekazanie danych z usługi mLegitymacji do Aplikacji mWeryfikator.
1) Elektroniczne przekazanie danych Ucznia użytkownikowi Aplikacji mWeryfikator
umożliwia przesłanie niektórych danych w mLegitymacji do użytkownika
Aplikacji mWeryfikator.
2) W tym celu Uczeń, który przekazuje dane, powinien:
a) wybrać funkcję „Przekaż” w Aplikacji;
b) po pojawieniu się odpowiedniego komunikatu wybrać i zaakceptować opcję
„przekazanie danych”; Po wyświetleniu w Aplikacji kwadratowego kodu
graficznego (dalej „Kod QR”) Użytkownik Aplikacji mWeryfikator może
odczytać ten Kod QR za pomocą aparatu fotograficznego jego urządzenia
mobilnego. Kod QR zawiera informację o czasie i jest ważny 10 minut od
chwili jego wygenerowania. Po upływie tego czasu przekazanie danych
wymaga ponownego wygenerowania Kodu QR.
Regulamin usługi mLegitymacja 2.1 Strona 5 / 8
c) Po prawidłowym zeskanowaniu Kodu QR pomiędzy urządzeniami mobilnymi
Ucznia i użytkownika aplikacji mWeryfikator nawiązywane jest połączenie
Bluetooth i dokonywana jest weryfikacja czasu urządzeń, który nie może się
różnić o więcej niż 5 (pięć) minut. W przypadku różnicy czasu większej niż 5
(pięć) minut lub w przypadku wygaśnięcia ważności Kodu QR przekazanie
danych zakończy się niepowodzeniem.
d) Po nawiązaniu połączenia Aplikacja przekazuje do Aplikacji mWeryfikator
dane Ucznia przekazującego dane, umożliwiając ich wyświetlenie w Aplikacji
mWeryfikator oraz weryfikację poprawności jej Certyfikatu. Użytkownik
Aplikacji mWeryfikator może dodatkowo zweryfikować przekazane dane
online przy pomocy funkcji weryfikacji aktualności Certyfikatu.
e) Po prawidłowym zakończeniu elektronicznej weryfikacji danych osobowych
Ucznia dane dotyczące dokonanej weryfikacji zapisywane są w Usłudze
mLegitymacji (funkcja „Historia”).
3) Przy korzystaniu z powyższej funkcji „Przekaż” przekazywane są następujące
dane:
f) numer legitymacji oraz data jej wydania,
g) imię (imiona) i nazwisko Ucznia,
h) wiek Ucznia,
i) termin ważności mLegitymacji,
j) nazwa i adres szkoły,
k) zdjęcie o zredukowanej jakości.
2) Aplikacja mWeryfikator nie zapisuje danych Ucznia, którego dane zostały
zweryfikowane z wykorzystaniem tej aplikacji. Wszystkie dane dotyczące tego
Ucznia są usuwane z aplikacji mWeryfikator po wyjściu z ekranu wyświetlania
danych.
3) Wszystkie przypadki przekazania danych użytkownikowi Aplikacji mWeryfikator
są zapisane w „Historii”. Funkcja „Historia” pozwala na zapoznanie się z historią
weryfikacji danych osobowych za pomocą Aplikacji mWeryfikator, zawierającą
wyłącznie identyfikator użytkownika Aplikacji mWeryfikator oraz datę i czas
przekazania danych.
4) Funkcja „Historia” przechowuje dane, o których mowa w ustępie poprzedzającym,
przez 1 rok od daty ich zapisania w Usłudze.

1. Funkcja usunięcia danych z Aplikacji (dostępna z menu Aplikacji) usuwa wszystkie
dane przechowywane w Aplikacji oraz unieważnia Certyfikat. Po użyciu tej funkcji
Aplikacja nie ulega odinstalowaniu z urządzenia mobilnego, jednak – aby mogła
być ponownie używana – wymaga ponownego aktywowania, zgodnie z § 4
Regulaminu.
Regulamin usługi mLegitymacja 2.1 Strona 6 / 8
2. Unieważnienie mLegitymacji jest dokonywane przez Szkołę, następuje ono w
przypadku:
1) utraty ważności wydanej Uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji
szkolnej;
2) utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty
urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacji;
3) w przypadku przejścia Ucznia do innej szkoły;
4) na wniosek pełnoletniego Ucznia lub rodziców niepełnoletniego Ucznia.

1. Podstawą przetwarzania danych osobowych w Aplikacji mLegitymacji przez
Ministra Cyfryzacji są artykuły 19f i 19h ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z
2017 r. poz. 570 z późn. zm.).
2. Zgodnie z art. 19h ustawy o informatyzacji Minister przetwarza w systemie
teleinformatycznym, o którym mowa w art. 19e, dane osobowe Uczniów
publicznej aplikacji mobilnej w zakresie niezbędnym do obsługi dokumentów
elektronicznych (mLegitymacji) oraz zapewnienia bezpieczeństwa
teleinformatycznego i bezpieczeństwa obrotu prawnego.
3. Uczniowi przysługuje w dowolnym momencie prawo:
1) dostępu do treści danych,
2) ich poprawiania i sprostowania u Dyrektora szkoły,
3) do usunięcia danych, np. za pomocą funkcji „usunięcia danych z Aplikacji”.
4. Uczniowi przysługuje również prawo do ograniczenia przetwarzania danych
osobowych w przypadkach określonych w art. 18 Rozporządzenia Ogólnego o
Ochronie Danych Osobowych (RODO). W takim przypadku Minister, na podstawie
wniosku Ucznia, w systemie obsługującym mLegitymacje oznaczy dane i nie będzie
ich poza ich posiadaniem przetwarzał, nawet w celach statystycznych do czasu
wyjaśnienia sprawy.
5. Jeżeli Uczeń nie chce dalej korzystać z mLegitymacji, może poprosić Dyrektora o jej
unieważnienie.
6. W przypadku zgubienia, kradzieży lub utraty z innych przyczyn urządzenia
mobilnego, Uczeń powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia tego faktu
Dyrektorowi.
7. Dla celu utworzenia Certyfikatu podczas aktywacji Usługi oraz zarządzania
Certyfikatami Uczniów, w tym utrzymaniem listy aktywnych Certyfikatów, Minister
przetwarza dane obejmujące imię, nazwisko oraz numer PESEL Ucznia.
Regulamin usługi mLegitymacja 2.1 Strona 7 / 8
8. Minister gromadzi dane statystyczne dotyczące Usługi w zakresie liczby:
1) aktywacji mLegitymacji;
2) akcji wydania Certyfikatów;
3) unieważnionych mLegitymacji;
4) zgłoszonych problemów.
9. Z zastrzeżeniem ustępów następnych Minister nie przetwarza danych o
połączeniach między urządzeniem mobilnym Ucznia używającego mLegitymacji a
użytkownikiem Aplikacji mWeryfikator. Minister nie gromadzi również informacji
o skorzystaniu przez Uczniów z funkcji elektronicznego przekazania danych lub
elektronicznej weryfikacji danych osobowych.
10. Minister przy skorzystaniu z funkcji weryfikacji aktualności Certyfikatu
(sprawdzenie ważności Certyfikatu online) za pomocą Aplikacji mWeryfikator
gromadzi następujące dane:
1) identyfikator użytkownika Aplikacji mWeryfikator;
2) numer Certyfikatu Ucznia przekazującego dane, weryfikowanego za pomocą
Aplikacji mWeryfikator.
11. Celem zbierania danych, o których mowa powyżej, jest sprawdzenie poprawności
obsługi procesu weryfikacji aktualności Certyfikatu oraz wykrycia ewentualnych
błędów i luk bezpieczeństwa.
12. Dane, o których w ust. 10, są gromadzone wyłącznie w trakcie korzystania z funkcji
wymienionych w tym ustępie. Minister przechowuje dane osobowe przez okres
ważności Certyfikatu oraz przez okres przedawnienia roszczeń określony w art. 118
ustawy – Kodeks cywilny, który będzie liczony od momentu usunięcia danych
zawartych w mLegitymacji lub unieważnienia mLegitymacji. Dane nie są
przetwarzane w celach marketingowych.

1. Minister informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody będące wynikiem niedokonania aktualizacji Usługi lub niezastosowania się
do zaleceń określonych w regulaminie Aplikacji;
b) szkody będące wynikiem korzystania przez Ucznia z mLegitymacji w sposób
niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem;
c) jakość i dostępność usług telekomunikacyjnych, niezbędnych do korzystania z
mLegitymacji, świadczonych przez operatora telekomunikacyjnego, z którego usług
korzysta Uczeń;
d) nieprawidłowości funkcjonowania Usługi wynikających z nieprawidłowości
działania systemu operacyjnego lub urządzenia mobilnego, z którego korzysta
Uczeń.
Regulamin usługi mLegitymacja 2.1 Strona 8 / 8
2. Minister informuje, że Usługa mLegitymacja udostępniana jest w wersji
Produkcyjnej.
3. Minister nie zapewnia również prawidłowego funkcjonowania Usługi
mLegitymacja po upływie terminu ważności Certyfikatu przypisanego do Usługi.
4. Minister informuje, że ze względu na specyfikę technologii informatycznych
korzystanie z funkcji Usługi wymagających dostępu do internetu (aktywacja Usługi)
może być realizowane z przerwami lub z ograniczeniami, które wynikają z mocy
obliczeniowej infrastruktury informatycznej Ministra.

1) Uczeń w każdym czasie jest uprawniony do zakończenia korzystania z Usługi
poprzez jej dezaktywowanie w Aplikacji lub odinstalowanie Aplikacji z Urządzenia
mobilnego.
2) Regulamin może ulec zmianie wraz z kolejnymi wydaniami Usługi. Zmiana jest
wiążąca dla Uczniów, którzy zainstalują takie wydanie Usługi i zaakceptują
zmienione brzmienie Regulaminu.
3) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w Usłudze oraz na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej Ministra w formacie PDF, który umożliwia jego
pobranie, utrwalenie i wydrukowanie