Office 365

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady korzystania z usługi Microsoft Office365 w ramach licencji A1 (dla nauczycieli i uczniów) w Zespole Szkół im. Józefa Wybickiego
  w Ratajach.
 2. Plan Office 365 A1 jest planem bezpłatnym. Wybierając go użytkownik otrzymuje aplikacje pakietu Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote) dostępne z poziomu przeglądarki (brak możliwości instalacji na komputerze) oraz usługi chmurowe (Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive, Microsoft Teams, Sway, Forms, Stream, Flow, PowerApps, Yammer).
 3. Warunkiem korzystania z licencji bezpłatnej A1 (dla nauczycieli i uczniów) jest posiadanie statusu pracownika / ucznia szkoły, akceptacja niniejszego regulaminu oraz aktywowanie konta w sposób opisany w regulaminie.
 4. Microsoft Office365 pozwala łączyć rozmowy, treści i aplikacje w jednym, wygodnym miejscu. Umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym niezależnie od czasu i miejsca. Wymagany jest komputer z dostępem do internetu oraz aktualna przeglądarka internetowa (zalecane Google Chrome ora Microsoft Edge). Z usługi można również korzystać za pomocą urządzeń mobilnych typu tablet, smartfon itp.
 5. Usługa będzie wykorzystywana do kontaktu z Użytkownikami w celu przekazywania informacji związanych z działalnością statutową szkoły, szczególnie w czasie prowadzenia nauczania zdalnego.
 6. Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach może wykorzystywać konta wyłącznie do celów wynikających z jego działalności statutowej. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za straty użytkownika wynikające z korzystania z konta.
 7. Nadzór nad poprawnym działaniem usługi oraz zasadami przydzielania licencji użytkownikom sprawuje administrator – pracownik Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach.
 1. Dostęp do usługi Microsoft Office365 pracownik/uczeń otrzymuje automatycznie w momencie uzyskania status pracownika/ucznia Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach.
 2. Każdemu użytkownikowi zostaje przydzielony unikalny identyfikator (login) w domenie szkoły @rataje.eu, który jest jednocześnie ważnym adresem mailowym poczty elektronicznej.
 3. Dane logowania potrzebne do korzystania z usługi dostępne są przez dziennik elektroniczny VULCAN w zakładce Office365 (dla pracownika) oraz Dostęp Office365 (dla ucznia).
 4. Logowanie do systemu odbywa się za pośrednictwem strony https://office.com przy wykorzystaniu powyższego loginu oraz jednorazowego hasła wygenerowanego przez administratora. Podczas procesu rejestracji należy podać co najmniej jedną metodę weryfikacji (sms, email), która posłuży do zresetowania hasła. Rejestracja konta kończy się po ustaleniu przez użytkownika indywidualnego hasła, które musi pozostać znane tylko właścicielowi konta i nie może być przekazywane osobom trzecim.
 5. W przypadku utraty danych do logowania (login lub hasło) należy samodzielnie dokonać procesu resetowania hasła przy wykorzystaniu metod/y wybranej w momencie rejestrowania konta.
 6. Wyrejestrowanie z usługi następuje automatycznie w momencie kiedy status pracownika/ucznia Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach zostaje przez daną osobę utracony.
 7. Po wyrejestrowaniu dostęp do danych nie będzie możliwy, a wszystkie wiadomości oraz pliki zostaną usunięte.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi Microsoft Office365 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zabronione jest:
 • ujawnianie hasła i dopuszczanie do korzystania z usługi osób trzecich;
 • wykorzystywanie usługi do rozsyłania wiadomości SPAM;
 • podejmowanie działań mogących zakłócić działanie usługi;
 • tworzenie prywatnych zespołów w aplikacji Microsoft Teams (bez polecenia nauczyciela prowadzącego zajęcia);
 • wykorzystywanie aplikacji Microsoft Teams, jako prywatnego video komunikatora poza lekcjami online;
 • udostępnianie treści objętych prawami autorskimi;
 • udostępnianie lub przechowywanie treści zabronionych prawem;
 • wykorzystywanie usługi do rozpowszechniania materiałów zakazanych przepisami prawa;
 1. Administrator ma obowiązek monitorować działania usługi i reagować na nieprawidłowości w usłudze, informować użytkowników o możliwych problemach związanych z działaniem usługi oraz udzielać pomocy użytkownikom w sprawach związanych z korzystaniem z konta.
 1. Wszystkie dane przetwarzane są zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych w tym w szczególności z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oraz ustawy z 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).
 2. Administratorem danych osobowych realizowanych w ramach realizacji Usługi jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach, 64-800 Chodzież, Rataje ul. Chodzieska 9.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach możliwy jest pod adresem: Sebastian Łabowski adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
 4. Odbiorcą danych dziecka będzie firma Microsoft.
 5. Dane powierzone w ramach utrzymania Usługi to: nazwisko, imię, nazwa oddziału klasowego oraz przedmioty nauczania pracownika/ucznia. Dane są przetwarzane w celu realizacji przez szkołę usługi Office 365 dla Edukacji – licencja A1.
 6. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust.1 lit e RODO) – art. 35 Prawo oświatowe.
 7. Dane osobowe Użytkownika w systemie Office 365 będą przechowywane przez okres 30 dni od zakończenia semestru, w którym Użytkownik przestanie być uczniem Szkoły.
 8. W związku z przetwarzaniem Użytkownikowi przysługuje:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, szczególnie po zakończeniu nauczania zdalnego,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. Działania użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego regulaminu mogą skutkować́ czasowym lub bezterminowym blokowaniem usługi.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługa może być monitorowana celem zapewnienia jej bezpieczeństwa i nienaruszalności prawa.
 1. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnej chwili bez podania przyczyny. O zmianach użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną przez dziennik elektroniczny.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020r.