Przeskocz do treści

📌 Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie, Przyjaciele szkoły, jak co roku, chcemy sprawić, aby okres świąteczny był pięknym i wyjątkowym czasem. Dlatego, pomimo pandemii chcemy sprawić odrobinę przyjemności pewnej rodzinie i organizujemy świąteczną paczkę 🎄🎁🎄🎁 Wierzymy, że tak jak co roku przyłączycie się do naszego apelu. Szczegóły na zdjęciu 👇👇👇

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu “Dziel się pozytywną energią” jest dyrektor Zespołu Szkół w Ratajach Izabela Góra, pedagog Troczyńska Magdalena. Sponsorem w/w konkursu jest Rada Rodziców.

2. Konkurs jest finansowany wyłącznie ze środków Sponsora i nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

6. Informacje o Konkursie, jak i niniejszy Regulamin, dostępne będą w na stronie internetowej www.rataje.eu z możliwością oznaczania osób oraz stron.

7. Przesłanie Pracy Konkursowej przez Uczestnika rozumiane jest jako jego deklaracja uczestnictwa w Konkursie oraz zobowiązanie do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie oraz potwierdzenie, iż Uczestnik zapoznał się z Regulaminem, akceptuje wszystkie zawarte w nim postanowienia i spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 2 CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest podzielenie się pozytywną energią z innymi oraz wzbudzenie uśmiechu na twarzach innych osób,

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu jest uczeń Zespołu szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach reprezentowaną przez Dyrektora lub Wicedyrektora.

2. Praca konkursowa przygotowana musi być indywidualnie.

3. W konkursie mogą̨ brać udział pracownicy Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach.

§ 4 CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 09 listopada 2020 o godz. 24.00

2. Konkurs zostanie zamknięty w dniu 19 listopada 2020 o godz. 24.00

3. Rozstrzygnięcie Konkursu przez Komisję Konkursową nastąpi w dniu 24 listopada.

4. Ogłoszenie wyniku Konkursu nastąpi w terminie do dnia 27 listopada 2020.

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody pocztą elektroniczną lub poprzez stronę facebook. Dodatkowo informacja o Zwycięzcy Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej www.rataje.eu oraz na stronie facebook Zespół Szkół Rataje.

§ 5 ZASADY KONKURSU

- Zadaniem Konkursowym jest wykonanie humorystyczne oraz twórczego zdjęcia przedstawiającego swoją osobę,

- Prace konkursowe/zdjęcie przesyłamy na stronę facebookową szkoły wklejając zdjęcie w komentarz. Przesłanie Pracy Konkursowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu,

- Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich.

- Szkoła biorąca udział w Konkursie, zwalnia Organizatora Konkursu od wszelkich roszczeń osób trzecich, mogących wyniknąć z nieprawdziwości niniejszego oświadczenia,

- Szkoła biorąca udział w Konkursie oświadcza, że posiada zgodę przedstawicieli ustawowych uczniów będących autorami Prac Konkursowych na publikację ich wizerunku, w przypadku gdy Praca go obejmuje oraz przetwarzanie danych osobowych,

- Prace Konkursowe przesłane po zakończeniu Konkursu tj. po dniu 19 listopada 2020 godz. 24.00 nie będą brane pod uwagę,

- Praca Konkursowa nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej i nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, praw własności przemysłowej lub innych praw własności intelektualne, ani pokazywać w negatywnym świetle,

- Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie Prac, które nie spełniają warunków Regulaminu lub naruszają przepisy prawa,

- Szkoła biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacji o udziale szkoł w Konkursie na stronach internetowych, portalach społecznościowych

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia przez Uczestnika praw autorskich, innych praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, obowiązujących przepisów prawa, ani dobrych obyczajów, a w przypadku roszczeń kierowanych wobec Organizatora, wszelką odpowiedzialność z tego tytułu ponosi wyłącznie Uczestnik.

§ 6 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

1. Nadzór na prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyboru najlepszej Pracy Konkursowej dokonuje Komisja Konkursowa (dalej: Komisja) w skład której wchodzą: Izabela Góra, Magdalena Troczyńska, Adam Michalski oraz Agata Firlej.

2. Spośród Uczestników, którzy prześlą prace zgodnie z niniejszym Regulaminem Komisja wyłoni Zwycięzcę.

3. W Konkursie przewidziane są nagrody za I miejsce- bon podarunkowy do wybranego przez siebie sklepu w kwocie 100zł, II miejsce – bon podarunkowy do wybranego przez siebie sklepu w kwocie 50zł oraz III miejsce – bon podarunkowy do wybranego przez siebie sklepu w kwocie 50zł.

4. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody przewidzianej w Regulaminie Konkursu na nagrodę innego rodzaju lub odpowiednio wypłaty równowartości Nagrody w pieniądzu.

5. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy przez Organizatora, w terminie uzgodnionym przez Strony, nie później jednak niż do dnia 1 miesiąca od ogłoszenia wyniku.

6. Nagrodzony Uczestnik Konkursu jest uprawniony, według swego uznania, do odmowy przyjęcia Nagrody, nie może jednak przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

7. W przypadku, gdy Uczestnik odmówił przyjęcia nagrody ulega ona przepadkowi i pozostaje własnością Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie trwania Konkursu, pod warunkiem, że nie wpłynie to na uprawnienia uczestników Konkursu.

Skip to content